Svolání schůze SVJ? Řešením je per rollam

Současná pandemická situace v České republice dopadla vzhledem k mimořádným opatřením na každého občana naší země. Nevyhnula se ani společenství vlastníků jako právnické osobě a v některých ohledech ztížila jejich fungování.

Per rollam díky lex covid

Aktuálně je stále velmi složité uspořádat setkání členů SVJ. Nicméně společenství mají ze zákona povinnost rozhodnout o některých záležitostech, a proto by měla právnická osoba i v této krizové době jednat. Pokud stanovy společenství neumožňují hlasovat mimo shromáždění (tzv. „per rollam“), lze s účinností od 24. 4. 2020 hlasovat na základě ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu (dále jen „lex covid“) i bez explicitního uvedení tohoto způsobu právního jednání ve stanovách SVJ. Tento akt moci zákonodárné lze pouze vyzdvihnout, jelikož absence možnosti takto se usnášet by mohla ochromit chod právnických osob na dlouhou dobu a ústit do dalších případných sporů. Dle lex covid upravuje provedení hlasování per rollam v případě, že není již obsažen ve stanovách SV, ustanovení § 1211 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Návrh usnesení oznamuje členům SV zpravidla statutární orgán pomocí provozovatele poštovních služeb. Společně s návrhem usnesení je na stejné listině ponechána možnost se kladně, nebo záporně k návrhu vyjádřit ve lhůtě 15 dnů od doručení. Následně členové SVJ elektronickou formu zašlou vyjádření na adresu výboru SV, který je po uplynutí lhůty k vyjádření vyvěsí v domě na nástěnku výsledek tohoto hlasování a rovněž je oprávněn vyrozumět vlastníky i elektronicky.

Co se přijímá pomocí per rollam?

Nejčastěji přijatá usnesení mohou být v současnosti schválení hospodaření za uplynulý rok, schvalování oprav v domě a případně rovněž i snižování příspěvku na správu domu a pozemku vzhledem ke skutečnosti, že často jednotlivým členům SVJ odpadl zdroj příjmu, anebo se podstatně snížil. Pokud má SV na bankovním účtu dostatečnou rezervu, může i toto být vstřícný krok v této nelehké situaci.

Čtěte také:  Vybíráme zrcadlo do interiéru

Jednou z nejčastějších chyb bývá hlasování bez potřebných formálních náležitostí. Vlastníci často „hlasují“ pouze tím způsobem, že uvedou do textu e-mailu souhlas s navrženým usnesením. V případě sporu by však měl vlastník doložit, že souhlas skutečně podepsal, s uvedením data podpisu u textu na listině s návrhem usnesení a že označil možnost „souhlasím / nesouhlasím / zdržuji se“ u vyjádření se k návrhu usnesení. Další častou chybou při hlasování per rollam je, že statutární orgán nezveřejnění dostatečné podklady před hlasováním o opravách/úpravách společných částí domu. Tato chyba následně způsobí, že členové SV nemohou hlasovat, jelikož nejsou schopni vyhodnotit kvalitu jednotlivých předložených nabídek například z důvodu, že nejsou kompletní.

Vzhledem k výše uvedenému lze označit způsob hlasování per rollam jako plnohodnotný zástup hlasování na shromáždění, pokud je však správně provedeno. Lze předpokládat, že tento způsob právního jednání budou SV do budoucna využívat více, nicméně je nutné mít na vědomí, že jeho správné provedení je pro platnost hlasování esenciální.

Autor: Mgr. Jan Eisenreich, www.svjpravnik.cz

0 Comments

Leave a reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Log in with your credentials

Forgot your details?