Seznam členů společenství

jaké údaje musí seznam členů společenství zahrnovat • kdo může do seznamu členů společenství nahlížet • jaké údaje je člen společenství povinen poskytnout

Členy společenství, jejichž členství vznikne za trvání společenství, zapíše společenství do seznamu členů společenství neprodleně poté, kdy člen společenství oznámí prokazatelně nabytí vlastnictví jednotky

Jaké údaje musí seznam členů společenství zahrnovat

Většina společenství má ve stanovách zakotvenou povinnost vést seznam členů společenství. V seznamu musí u každého člena společenství uvedeno alespoň:

a) Jméno a příjmení, popř. název právnické osoby

b) Číslo bytu, popř. domu, který člen vlastní

c) Adresa trvalého pobytu, popř. sídlo právnické osoby

d) Doručovací adresa, na které vlastník jednotky přebírá poštu

e) Váha hlasu při hlasování na shromáždění ve vztahu k jednotce

V seznamu doporučujeme rovněž uvést:

a) Emailovou adresu

b) Telefonní číslo

c) Počet členů domácnosti konkrétní jednotky (pokud se jedná o informaci rozhodnou pro rozúčtování některých nákladů.

Práva a povinnosti členů společenství

Členové společenství by měli mít možnost nahlédnout do seznamu členů.

Členský seznam vede statutární orgán či osoba tímto orgánem pověřená.

Každý člen společenství je povinen neprodleně nahlašovat změny.

Stanovy mohou rovněž zakotvit, že je vlastník jednotky povinen sdělit výboru společenství jméno, příjmení a kontaktní údaje osob, jimž svou jednotku pronajímá.

Aktualizováno: 3. 12. 2016

Kontakty

SVJprávník.cz

Log in with your credentials

Forgot your details?