Na co nezapomenout při sepisování nájemní smlouvy?

Nájemní bydlení je stále velmi žádanou formou bydlení. V některých místech ani jiná možnost není, proto je velmi důležité, aby nájemní smlouva obsahovala všechny právní náležitosti a přesně definovala práva a povinnosti nájemce i pronajímatele. Základní náležitosti jsou obsaženy v občanském zákoníku. Ten ochraňuje především nájemce a omezuje řadu kroků ze strany pronajímatele. Další úpravu vzájemných vztahů je pak možno napsat do nájemní smlouvy. Tím se předejde mnoha pozdějším nedorozuměním nebo dokonce právním sporům.

Nájemní smlouva poskytuje nájemci jistotu

Bezproblémový nájem není jen investicí pro pronajímatele. Je také určitou jistotou pro nájemce, kteří mají zájem o dlouhodobý nájem. Zákon nájem definuje jako přenechání určité věci jiné osobě k užívání za úplatu. Cílem pronajímatele je s co nejmenšími náklady vydělat, přičemž chce pronajímaný objekt kontrolovat. Nájemce hledá prostor k bydlení, kde bude mít co největší svobodu a samozřejmě s co nejnižšími náklady. Proto je nutné při nájmu sepsat nájemní smlouvu, která upraví vzájemné vztahy ke spokojenosti obou zúčastněných stran. Bydlení bez řádně uzavřené nájemní smlouvy je obrovským rizikem a neposkytuje nájemci žádné jistoty.

Jaké náležitosti by měla mít nájemní smlouva

Zákonné normy doporučují u nájemní smlouvy (stejně jako u jiných smluv) písemnou formu. Jaké další náležitosti by měla nájemní smlouva splňovat?

  • Přesné určení totožnosti nájemce i pronajímatele – tedy jméno a další identifikační údaje. Pokud se jednotlivé osoby mezi sebou neznají, měly by tyto údaje být ověřené. Důležité je uvedení trvalého bydliště osob, rodné číslo, číslo občanského průkazu a kontaktní údaje –mail, telefon apod.
  • Přesné určení předmětu nájmu – co nejkonkrétnější. To znamená takové údaje, které přesně odpovídají tomu, co je uvedeno v katastru nemovitostí. Nájemník by měl obdržet od pronajímatele doklad o vlastnictví.
  • Výše nájemného a způsob jeho platby – obě strany by měly vycházet z toho, jaké platby jsou v místě nájmu obvyklé. Pozor na to, co vše bude v nájmu zahrnuto. Jde například o vodné a stočné, zálohy na elektřinu a podobně. Nájemné může služby obsahovat nebo se platí zvlášť. Pronajímatelé často ponechávají odběry energií napsané na sebe a nájemník platí pronajímateli zálohově určenou částku, ze které pak sám služby hradí. Nájemník má právo vidět roční vyúčtování s údaji o konečné spotřebě a vyrovnat se s přeplatky nebo nedoplatky. To je však potřeba přesně určit právě v nájemní smlouvě.
  • Definováno by mělo být i přesné datum splatnosti, četnost a způsob platby. Většinou se platí jednou měsíčně a zpětně.
  • Doba, na kterou se předmět nájmu pronajímá. Pokud by doba nebyla přesně určena, automaticky je smlouva považována za smlouvu na dobu neurčitou. Podrobně by pak měl být popsán i zánik nájmu, tedy pravidla výpovědi a smluvená doba ukončení. Nejjednodušší je ukončení smlouvy na dobu určitou, zde stačí neprodloužit smlouvu. Pokud by však ani jedna ze stran nekonala, smlouva se automaticky obnoví po třech měsících.
  • Další náležitosti, tedy práva a povinnost jak pronajímatele, tak nájemce. Je vhodné podrobně popsat stav bytu a případně dalších pronajímaných věcí. Výhodou může být fotodokumentace. Uveden by měl být i počet klíčů, stav měřidel, povinnost vymalovat vracený byt, smluvní pokuty a podobně.
  • Rozhodně nesmí chybět datum, od kterého smlouva platí, a samozřejmě podpis zúčastněných stran.
  • Při sjednání nájemní smlouvy může pronajímatel vyžadovat zaplacení kauce. Je to určitý finanční obnos, který je pro pronajímatele zárukou, že nájemník bude včas platit nájem a že po zániku nájmu vrátí byt v pořádku. Kauce může mít maximální výši trojnásobku nájemného a navrací se po ukončení nájmu. Z kauce se odečítají dluhy nebo náhrady za škody. Ty musí být řádně vyúčtovány. Nájemci se vrací nejen kauce, ale také zákonné úroky.
Čtěte také:  Neplatíte za teplo zbytečně? Využijte komplexní řešení ke snížení energetické náročnosti

Při převodu k vlastnictví bytu nájem automaticky nekončí. I pro nového majitele platí původní znění dohody. Pokud vám připadá sestavení nájemní smlouvy složité, můžete využít některý ze vzorů nájemní smlouvy nebo přenechat sepsání odborníkům.

Zdroj: dostupnyadvokat.cz

Napsat komentář

Cookie Consent with Real Cookie Banner