Jak v rámci změn NZÚ nově funguje kombinace úvěru s dotací v praxi?

Dotační program Nová zelená úsporám od září pokračuje novou etapou. Řada podmínek pro čerpání zůstává stejná jako v předchozí etapě, setkáme se ale i s některými novinkami. Čeho konkrétně se změny týkají a jak na jejich zavedení reagovala banka, jsme se zeptali pana Ladislava Kouckého, manažera pro BD a SVJ z ČSOB.

K jakým hlavním úpravám nové etapy programu NZÚ pro bytové domy s ohledem na financování dochází?

Všechny podmínky aktualizovaného programu NZÚ mají za cíl dotační podporu nejen na některé oblasti navýšit, ale zejména dále zatraktivnit podmínky programu tak, aby byl do budoucna přístupnější ještě vyššímu počtu BD a SVJ. Mě osobně nejvíce zaujaly tři změny, které týkají právě případů, kdy žadatelem o dotaci je BD nebo SVJ.

První změna navyšuje podporu při zateplování bytového domu. Tato změna je určitě vítaná, neboť ze zkušeností ČSOB plyne, že většina investic, které v minulých dvou letech banka úvěrovala (a současně bylo požádáno o dotaci z programu NZÚ), byla určena právě na zateplení objektů, popř. i navazující výměnu oken.

Druhá změna cílí na bytové domy, ve kterých bydlí sociálně slabší občané. Nyní totiž tato skupina lidí většinou nesouhlasí s jakoukoliv investicí v domě z obavy, že případné navýšení příspěvku do „fondu oprav“ by pro ně mohlo být již sociálně neúnosné. Nově se tedy v programu nabízí, že žadateli o dotaci by mohl být ještě navíc vyplacen určitý bonus, který by kryl část podílu nízkopříjmové domácnosti na investici. Ve výsledku by totiž takový člověk mohl na financování investice (či splácení úvěru) přispívat částkou, poníženou o uvedenou podporu. Bonus se vypočítává dle podlahové plochy bytu a může maximálně dosáhnout až 150 000 Kč/byt. Přesná definice nízkopříjmové domácnosti je uvedena v Závazných pokynech, vydaných SFŽP. Zjednodušeně řečeno se jedná o domácnosti, které pobírají příspěvek na bydlení, popř. ve které všichni členové pobírají starobní či invalidní důchod. O tento bonus je však možné žádat pouze v případě, že BD či SVJ žádá o dotaci na zateplení. Jinak řečeno – u dotací na jiné účely není možné předmětného bonusu využít.

Poslední zásadní změnou je, že na rozdíl od dosavadní praxe, kdy dotace byla vyplacena až po dokončení investice, je dotace nově zálohově vyplacena na účet žadatele ihned po jejím schválení. Tyto prostředky tedy mohou být okamžitě použity na úhradu faktur dodavatele.

Čtěte také:  Novela zákona o službách je problematická, upozorňuje SČMBD

Očekáváte, že změna v termínu výplaty dotace bude mít vliv na jednání s bankou o úvěru?

Ano, určitě bude a banka se musela připravit na všechny možné alternativy, které mohou se změnou termínu výplaty dotace nastat. Až do června tohoto roku byl z pohledu úvěrování nastaven jednotný systém, který spočíval v tom, že úvěrem (popř. vlastními zdroji) byly uhrazeny všechny náklady investice a teprve po jejím dokončení, a převodu dotace na účet klienta, byla provedena částečná mimořádná splátka úvěru. Ve většině případů po provedení mimořádné splátky klienti požadovali, aby jim banka ponechala nastavenou výši měsíční anuitní splátky, ale aby jim zkrátila konečnou splatnost úvěru.Pokud nyní došlo ke změně termínu výplaty dotace, pak zásadní roli hraje skutečnost, kdy o dotaci bylo požádáno, resp. kdy byla schválena a vyplacena na účet žadatele – zda před žádostí o poskytnutí úvěru či před zahájením investiční akce nebo až později, tzn. v průběhu čerpání úvěru nebo až po jeho dočerpání.

Jak tedy nyní nově funguje kombinace úvěru s dotací v praxi?

Vzhledem k tomu, že nové žádosti o dotace NZÚ bylo možné podávat až od září, tak zatím jsou zkušenosti s fungováním úvěru v souběhu s dotací minimální. Nicméně počítáme s tím, že velice často se budeme setkávat se situací, kdy klient při žádosti o úvěr již bude mít zažádáno o dotaci nebo ji již dokonce bude mít schválenou. V takovém případě je logické, že klient bude poptávat nižší částku úvěru, než jaké jsou očekávané celkové náklady investice s tím, že zbývající část nákladů profinancuje z dotačních peněz. Nebude tedy již nutné, aby banka dávala do podmínek úvěrové smlouvy možnost mimořádné splátky z dotace, ale klient musí počítat s tím, že podmínkou zahájení čerpání úvěru bude proinvestování obdržené dotace – banka musí mít jistotu, že celá investice je zdrojově pokryta. Proinvestovat nejdřív dotační peníze je i pro klienta efektivnější, protože úroky z úvěru začne platit až později.

Jak bude banka postupovat v případě, kdy klient bude chtít čerpat úvěr dříve, než mu bude dotace poskytnuta?

Čtěte také:  Novinky v rozúčtování. Co letos nově uvidí nájemci či vlastníci bytů v dokumentech o spotřebě?

Vzhledem k tomu, že BD nebo SVJ mají možnost požádat o dotaci nejen před zahájením investice, ale i v jejím průběhu nebo dokonce až po jejím dokončení, jsme připraveni i na alternativu, kdy klient bude investici a čerpání úvěru chtít zahájit dřív, než mu bude dotace zálohově poukázána na jeho účet. V takovém případě klient musí bance dopředu sdělit, že o dotaci NZÚ má požádáno (či o ni žádat chce) a jakou posloupnost čerpání úvěrových a dotačních zdrojů předpokládá. Jaké varianty pak v reálu mohou nastat?

  • klient dotaci obdrží až po zahájení čerpání úvěru, bude mít zájem dotaci použít na úhradu nejbližších faktur a v úvěrové smlouvě sjednaný limit úvěru o poskytnutou dotaci nedočerpá. V reálu tedy začne čerpat úvěr, následně použije celou dotaci a zbývající faktury uhradí opět z úvěru. Za nedočerpání úvěru nebude klientovi hrozit žádný finanční postih a zároveň klient bude mít možnost, požádat banku o zkrácení konečné splatnosti úvěru při zachování výše měsíčné splátky.
  • klient dotaci obdrží až po zahájení čerpání úvěru, ale na úhradu zbývají faktur nepoužije celou dotaci (část dotace mu zbude na jeho účtu). V reálu tedy vyčerpá větší část úvěru a jen část dotace na úhradu celkových nákladů investice. Úvěr tedy zůstane nedočerpán, klient navíc bude mít zájem následně požadovat provedení mimořádné splátky úvěru z dotačních zdrojů, které mu zbyly na jeho účtu; po nedočerpání úvěru a provedení mimořádné splátky bude klient nakonec žádat zkrácení konečné splatnosti úvěru.
  • bez ohledu na to, kdy klient dotaci obdrží, tak ji použije na provedení mimořádné splátky úvěru až po jeho úplném dočerpání a současně požádá o zkrácení konečné doby splatnosti úvěru;

Při žádosti o úvěr neopomeňte sdělit, zda budete žádat o dotaci, je to důležité

„Pro klienta, uvažujícího o dotaci z programu NZÚ, z výše uvedených variant ale plyne jednoznačný závěr: již při žádosti o úvěr musí bance dopředu sdělit, že o dotaci NZÚ požádal (či žádat bude) a že z tohoto důvodu chce mít v úvěrové smlouvě uvedenu možnost, použít dotační prostředky na provedení mimořádné splátky úvěru či úvěr nedočerpat v plné výši, a to bez hrozby jakékoliv sankce,” zdůrazňuje závěrem

Napsat komentář