Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky (dále také jen VOP) společnosti Media Advice, s. r. o., IČ: 243 16 687, se sídlem Osadní 324/12a, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 196016 (dále také jen Provozovatel) popisují běžnou obchodní spolupráci mezi Provozovatelem a Uživatelem a aplikují se na všechny vztahy Provozovatele, ve kterých je na ně odkazováno. Případná písemná ujednání mezi stranami mohou stanovit odlišný způsob řešení některých dílčích ujednání s tím, že se toto nedotýká platnosti VOP.

Aktuální znění VOP je k dispozici v sídle Provozovatele a na internetových stránkách www.okolobytu.cz (dále také jen Server). Využití kterékoli služby Provozovatele nabízené prostřednictvím Serveru, jako jsou například, nikoli však výhradně, objednávka zaslání tištěných publikací a periodik, znamená přijetí těchto VOP a současně také závaznou dohodu mezi Uživatelem a Provozovatelem (dále také jen Dohoda).

V případě, že Uživatel s níže specifikovanými VOP nesouhlasí, není oprávněn využívat služeb poskytovaných prostřednictvím Serveru. Přijetí výše uvedené Dohody ze strany Provozovatele je výslovně podmíněno souhlasem Uživatele s níže specifikovanými VOP. V případě, že Uživatel objedná kteroukoli ze služeb Provozovatele, ať už prostřednictvím formuláře na Serveru, telefonicky, písemně dopisem nebo elektronickou poštou, závazně tím stvrzuje, že se řádně seznámil s těmito VOP, že s jejich zněním souhlasí a že v případě, nebude-li souhlasit s aktualizovaným zněním VOP, ukončí využívání služeb poskytovaných Provozovatelem. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit znění VOP, a to bez předchozího upozornění Uživatele.

2. Provozovatel a Uživatel

Provozovatelem je společnost Media Advice, s. r. o., IČ: 243 16 687, se sídlem Osadní 324/12a, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 196016.

Uživatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která je v obchodně závazkovém vztahu nebo jemu obdobném vztahu k Provozovateli v postavení kupujícího či dlužníka, nebo taková fyzická či právnická osoba, která činí úkony směřující k vytvoření tohoto obchodně závazkového vztahu nebo jemu obdobného vztahu. Uživatel se zavazuje souhlasem s těmito VOP, že bude služby Provozovatele využívat pouze v souladu s platnou legislativou České republiky, těmito VOP a Podmínkami použití Serveru. V případě, že dojde k porušení VOP, souhlasí s převzetím plné odpovědnosti za veškeré skutečnosti a škody vzniklé v souvislosti s tímto porušením.

3. Poskytované služby

Server a služby poskytované jeho prostřednictvím jsou zajišťovány Provozovatelem. Server umožňuje objednat prostřednictvím webového formuláře jednorázové zaslání tištěných publikací a periodik vydávaných Provozovatelem anebo postupné zasílání budoucích vydání periodik, která v okamžiku vytvoření objednávky ještě nevyšla.

Dále Server umožňuje objednat prostřednictvím webového formuláře zpoplatněný zápis do veřejného adresáře firem na Serveru.

Služby poskytované Provozovatelem je možné využívat pouze v souladu s platnou legislativou České republiky a těmito VOP. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout poskytování služeb anebo zrušit objednávky tiskovin podle své vlastní úvahy, pokud dojde ze strany Uživatele k jakékoli činnosti porušující tyto VOP nebo platnou legislativu.

Uživatel je povinen zdržet se narušování provozu Serveru a služeb jím poskytovaných, a to jakýmkoli způsobem, zejména pak pokoušet se o obcházení, narušení nebo prolomení bezpečnostních prvků Serveru a zásahu do jeho obsahu nebo nabízených služeb.

4. Dostupnost služeb

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli upravit nebo dočasně či trvale přerušit poskytované služby nebo některou jejich část, přičemž o tom Uživatele může, avšak nemusí, předem informovat. Uživatel přijetím těchto VOP souhlasí, že Provozovatel nebude vůči Uživateli nebo jakékoli třetí osobě odpovědný za tyto modifikace, přerušení nebo nepokračování služby nebo její části, a to také za všechny skutečnosti, škody nebo ztráty v souvislosti s tím způsobené.

5. Záruky

Provozovatel neposkytuje na své služby a veškerý obsah žádné záruky spočívající mimo jiné ve splnění požadavků Uživatele, nepřerušení služeb Provozovatele, dále na bezplatnost, včasnost a zajištění služeb Provozovatele nebo splněná očekávání Uživatele.

Uživatel sám nese odpovědnost za získání a udržování spolehlivého připojení k internetu a Provozovatel není odpovědný za vady tohoto připojení či neschopnost Uživatele číst obsah Serveru či dalších služeb Provozovatele.

Uživatel přijetím těchto VOP souhlasí s tím, že jakýkoli materiál stažený nebo jinak získaný prostřednictvím služeb Provozovatele je získán dle vlastního úsudku Uživatele a na jeho riziko. Uživatel dále souhlasí s tím, že za všechny škody v souvislosti se stahováním materiálů či jeho získání jiným způsobem prostřednictvím služeb Uživatele či ztrátou dat, které jsou výsledkem stahování takových materiálů, je odpovědný pouze Uživatel sám. Uživatel je srozuměn s tím, že žádná ústní či písemná rada poskytnutá Uživateli jménem Provozovatele nebo konkrétním zaměstnancem Provozovatele, neslouží jako záruka či garance.

Provozovatel neručí za dostupnost a provoz Serveru a služeb, zejména pak za případné výpadky způsobené hardwarovými či softwarovými závadami serveru, problémy s obsluhou serveru či jakýmikoli externími vlivy či výpadky.

6. Vznik a ukončení obchodního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem

Tyto VOP a další pravidla, návody a odkazy uvedené na Serveru představují úplnou dohodu mezi Provozovatelem a Uživatelem s ohledem na využívání služeb Provozovatele Uživatelem. V případě, že Provozovatel na základě své úvahy zjistí, že došlo ze strany Uživatele k porušení VOP nebo platné legislativy, je Provozovatel oprávněn bez dalších závazků oprávněn zamezit Uživateli ve využívání veškerých Provozovatelem poskytovaných služeb. Toto může Provozovatel provést bez předchozí výzvy Uživateli.

V případě, že dojde ze strany Provozovatele ke změně obchodních podmínek (například z důvodu aktualizace produktů či služeb) bude o tomto Provozovatel Uživatele informovat prostřednictvím Serveru, případně zasláním e-mailu na Uživatelem poskytnutou elektronickou adresu.

7. Ochrana osobních údajů Uživatele

Provozovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje Uživatelů v rozsahu nezbytném pro využívání služeb na Serveru, zejména pak takových údajů, které jsou nezbytné pro uzavření obchodního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem. Uživatel vyplněním a odesláním kteréhokoli z formulářů na Serveru dává Provozovateli souhlas se zpracováním zadaných osobních údajů, a to v rozsahu jméno, příjmení, kontaktní adresa, e-mail, telefon a profesní specializace na dobu tří let od odeslání formuláře.

Správcem osobních údajů je Provozovatel. Ochrana osobních údajů se řídí platnou legislativou České republiky (zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně dalších zákonů) a Prohlášením o ochraně osobních údajů. Uživatel je povinen dbát na to, aby osobní údaje poskytnuté Provozovateli byly aktuální a správné. Uživatel je povinen uvádět údaje o své osobě pravdivě a úplně.

Osobní údaje Uživatele, které Uživatel Provozovateli poskytl, jsou zpracovány za účelem vyřízení objednávky anebo zkontaktování Uživatele Provozovatelem. Provozovatel je oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů Uživatele třetí osobu. Uživatel dává přijetím těchto VOP Provozovateli souhlas s využitím svých osobních údajů pro další obchodní a marketingové účely Provozovatele.

Uživatel bere na vědomí, že v případě zjištění porušení zákona nebo práv a právem chráněných zájmů Provozovatele či třetích osob je Provozovatel oprávněn osobní údaje Uživatele včetně IP adresy dále sdělovat, zejména pak předat je Policii ČR či jiným orgánům státní správy. Provozovatel neodpovídá za zneužití osobních údajů Uživatele v důsledku protiprávního jednání třetí strany.

8. Platební podmínky

Veškeré ceny za poskytované služby jsou určovány Provozovatelem. Přijetím těchto VOP vyjadřuje Uživatel svůj souhlas s tím, že pokud Provozovateli uhradí zálohu na manipulační poplatky (zpravidla, nikoli však výhradně poštovné a balné) související s vyřízením objednávky Uživatele, je tato záloha nevratná a nelze ji tedy požadovat zpět.

Odesláním objednávky prostřednictvím Serveru se Uživatel zavazuje uhradit částku uvedenou v objednávkovém formuláři na Serveru. Faktura, na níž bude uvedena částka k úhradě, bude Uživateli zaslána elektronicky, případně na vyžádání i běžnou poštou v papírové podobě, a je splatná do 14 dnů ode dne vystavení.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky byly aktualizovány 1. 8. 2015.

Cookie Consent with Real Cookie Banner