Odpověď na: povinnost kontroly elektroinstalace

Úvod Fóra Všechny kategorie Správa domu povinnost kontroly elektroinstalace Odpověď na: povinnost kontroly elektroinstalace

#32199
Jana S
Host

my v družstvu se řídíme takto! Bytové domy mají povinnost provádět revize ve společných částech domu.
U společenství vlastníků jsou upraveny v zákoně č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník, v nařízení vlády č. 366/2013 Sb. o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím a v neposlední řadě v dokumentu, Prohlášení vlastníka“.
U bytových družstev platí stejná pravidla, tedy revize provádí ve společných částech domu.
REVIZE PLYN
Bytové domy mají povinnost provádět revize plynových zařízení a plynových rozvodů na základě zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona, §62 odst.4, písm. b) ,,Vlastník nemovitosti, do které je zákazníkům v této nemovitosti dodáván plyn na základě smlouvy je povinen udržovat společné odběrné plynové zařízení sloužící pro tuto dodávku ve stavu, který odpovídá právním předpisům, technickým normám a technickým pravidlům a umožňuje bezpečnou a spolehlivou dodávku plynu tak, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob a v případě zjištění závady tuto neprodleně odstraní“
Podrobněji specifikované jsou tyto požadavky ve vyhlášce Českého úřadu bezpečnosti práce č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, kde je jsou specifikována plynová zařízení a je zde také výslovně uvedeno, že se nejedná o revize zařízení, která jsou v osobním užívání uživatelů bytů a místností nesloužících k bydlení, což je podloženo i vyhláškou 366/2013 Sb., – revize rozvodů plynu se u bytových domů provádí až k uzávěru po byt – revize tedy provádí vlastník bytového domu pouze na zařízení ve společných částech domu, nikoliv v bytech.
Revize plynových zařízení a povinnosti vlastníka plynových zařízení jsou také upraveny v českých technických normách (ČSN) 38 6405 a technických doporučeních TPG 704 01.
Provozní revize plynových zařízení
• Celkové posouzení zařízení, při kterém se prohlídkou, vyzkoušením, popř. i měřením zjišťuje provozní bezpečnost a spolehlivost zařízení nebo jeho částí a posoudí se i technická dokumentace a odborná způsobilost pracovníků pověřených obsluhou
• O výsledku revize vyhotoví revizní technik revizní zprávu
• Harmonogram revizí je stanoven nejméně 1x za 3roky
ELEKTRO
Revize elektro a elektrických zařízení opět vychází ze zákona č. 458/2000 Sb. zákona, §28, odst.7, písm. b) ,,Vlastník nemovitosti, do které je zákazníkům dodávána elektřina na základě smlouvy je povinen udržovat společnou domovní elektrickou instalaci sloužící pro tuto dodávku ve stavu, který odpovídá právním předpisům a technickým normám,“
Podrobněji specifikované jsou potom v ČSN 33 1500 – zde ale pozor, výslovně je uvedeno, že se nevztahuje na bytové prostory a příslušenství bytu. Kromě toho, v nařízení vlády č. 366/2013 Sb. je opět uvedeno, že společnou částí v bytovém domě jsou rozvody elektrické energie až k bytovému jističi za elektroměrem. Z toho vyplývá, že revize elektrických zařízení jsou v případě společenství vlastníků a bytových družstev povinná pouze ve společných částech.
Revize 1 x za 5 let, nebo podle stanoveného prostředí