kabelová televize a věcné břemeno

 • Začal
  Téma
 • #9550 Reakce
  karelMíla
  Guest

  Dobrý den, v březnu 2012 vzniklo naše SVJ ze zákona a nepřevzalo žádné platné smlouvy bývalého vlastníka budovy (SBD). V letošním roce připravujeme rekonstrukci objektu včetně zateplení. Zjistili jsme, že původní rozvody, které byly určeny k příjmu ze společné antény /STA/a které bychom chtěli použít k připojení všech vlastníků ze společného satelitu,  využívá společnost ke kabelovým přípojkám svých zákazníků k televiznímu příjmu. Společnost bezplatně využívá naše společné nebytové prostory(ve sklepích má umístěny rozvaděče), a má zesilovač signálu, který je napájen el. energií ze společných prostor rovněž bezplatně. Na návrh, že bychom chtěli se společností uzavřít smlouvu o nájmu nebytových prostor, nám bylo sděleno, že v r. 1999 byla uzavřena smlouva s vlastníkem objektu (SBD) s věcným břemenem.  Domníváme se, že pokud jsme jako SVJ uzavírali všechny smlouvy nové, žádné věcné břemeno jsme nepřevzali.

  Prosím o odpověď, zda podle zák. 127/2005 Sb.,v platném znění, věcné břemeno přechází na nový subjekt, bez platné smlouvy.

  Děkuji

   

Zobrazujeme 4 reakce
 • Author
  Reakce
  • #9551
   Milimili Milena M.
   Guest

   Pěkný den Mílo

   Pokud jste všichni vlastníci budovy,

   bytů a tím pádem i  společných prostor,

   máte právo na Obnovu nájemních smluv s nimi !

   Dříve přece Spol.Tel.Antény patřily vždy k domu,

   či vchodu, podle tel. rozvodu a ten byl stále zdarma !

   Poté se po rozjezdu kabelovek rozmohl nápad, názor,

   jak podpořit podnikatele…

   Obce = Vlastníci bytů, +jiných Bytových družstev,  požadovali ve svých bytech aby byl zajištěn

   Televiz.+ Rozhlas. rozvod tímto způsobem a starali se o něj i za cenu zpoplatnění občanům…

   Tyto kabelovky někde  na svoje náklady rozvod vyměnili za modernější, nové rozvody, ovšem za cenu, že již z nich budeme platit nájem !!! Napojení na spol. energii brali jako klasiku, jak tomu bylo u STA dříve, když přece všichni nájemníci budou navíc jejich příjem využívat !

   Dnes však opomíjejí ten fakt, že kdo jejich příjem nechce využívat, ani za cenu provozu + rozvodu a Postačí jim ty Základní programy, které šíří Pozemní vysílání DVB-T+ DVB-T2 = zcela zdarma !!!

   MUSÍ jim Zdarma zajistit příjem této veřejno právní ČT, kde si platíme Povinně Poplatky ČT + ROZHLASU !

   I ten, kdo přijímá satelitní vysílání, ale Netouží jim již platit tak už drahé poplatky, má možnost podepsat smlouvu s ČT a bude v HD přijímat programy ČT + Neplacených hud. stanic a jiných zpravod. stanic + těch zahraničních, kdo má ovšem  zdvojený konventor na parabole !

   ” Diváci, kteří již vlastní standardní karty CS Link a Skylink mohou požádat, aby jejich karta byla bezplatně zkonvertována na Kartu ČT, která divákům zaručí přístup jen ke všem programům České televize bez nutnosti platit servisní poplatek. ” ==>[Externí odkaz] pro zobrazení se prosím přihlašte

   Toto lidé bohužel neví, média o tom nepíší !

   A oni jen krytí námi podepsanou smlouvou inkasují a my jen poctivě nevědomky platíme a platíme… !!!

   Pěkný zbytek dne i víkend Mílo 😉

   Reakce
  • #9552
   Milimili Milimili
   Participant

   Ještě znovu Mílo,

   opravdu máte za to, že i u vašeho kabelového rozvodu v domě

   nebyly kabely od nich měněny za nové ke každému bytu ?

   V tomto případě by to kabelovka požadovala zaplatit !

   Uvažujete i o satelitním rozvodu

   Ale potom každý účastník by musel mít svůj satelitní přijímač,

   + každý svoji sat. kartu, aby se mohl dívat na svůj program.

   Pokud vámi vybrané z nich na tom hlavním nebudou

   převedeny do analogu, skrze starší TV,

   jako tomu bylo dříve a ještě někde takto je u kabelovek …

   Je to vždy v lidech, když se spol. dohodnou a všichni s tím souhlasí,

   není co dodat …  Ahoj Milena

   Reakce
   • #9553
    karel karel
    Participant

    Děkuji za odpověď. Za celou dobu se rozvody neupravovaly ani neměnily. Společnost se vymlouvá na věcné břemeno, které bylo smlouvou upraveno s předchozím vlastníkem objektu. Mně především zajímá, zda po  právní stránce je možné, aby toto věcné břemeno přecházelo na nově vzniklý právní subjekt bez uzavření nového smluvního vztahu. Co se týká zajištění televizních kabelových rozvodů, samozřejmě víme, že SVJ má  povinnost umožnit uživatelům bytů příjem rozhlasového a televizního vysílání.

    Otázka věcného břemene a využívání bezplatně nebytových společných prostorů k umístění rozvaděčů, navíc odběrem elektrické energie ze společného rozvodu, je problém, který chceme vyřešit smluvním vztahem. Společnost ale oponuje a chce bezplatné užívání domovních přípojek, které jsou v podílovém spoluvlastnictví.

    Tolik jen na doplnění.    Míla

    Reakce
    • #9554
      PP
     Guest

     Tak Karel nebo Míla??? Jo, je to jedno, na dotazu a problému to nic nemění, jen mě to pobavilo.

     Reakce
    • #9557
     Milimili Milimili
     Participant

     …Mně především zajímá, zda po  právní stránce je možné,

     aby toto věcné břemeno přecházelo na nově vzniklý právní subjekt,

     bez uzavření nového smluvního vztahu…

      

     To je spíše dotaz na právníka

     Zkrátka se vám do majetku tímto vetřeli a není jim to ani hanba…

     A pokud navíc jejich služby příjmu využívají jiní ve vašem domě

     a souhlasí s těmi jejich službami, bude to o to větší oříšek …

     Pak není divu, že odmítají platit spol. energii

     Ovšem oni se musejí také na něčem podílet,

     když tam u vás mají ono věcné břemeno,

     že poskytují služby lidem v domě, je opravdu málo

     Je to vždy v lidech, jak se domluví !!!

     Oni ale asi mezi ně nepatří ….

      

     Když vám odkáží, přepíší rodiče dům,

     také si zajistí Věcné břemeno na dožití, aby nebyly vyhozeni,

     kdyby se něco stalo jinak, zavazeli vám tam, neshoda, hádky či

     Například rekonstrukce celého domu a pod…

     Reakce
  • #9555
   Milimili Milimili
   Participant

   Zákon č. 127/2005 Sb.

   Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)

   ČÁST PRVNÍ

   ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

   HLAVA I – ÚVODNÍ USTANOVENÍ

   Předmět úpravy

   (1) Tento zákon upravuje na základě práva Evropské unie1) podmínky podnikání a výkon státní správy, včetně regulace trhu, v oblasti elektronických komunikací.

   (2) Tento zákon se nevztahuje na obsah služeb poskytovaných prostřednictvím sítí elektronických komunikací, jako je obsah rozhlasového a televizního vysílání, finančních služeb a některých služeb informační společnosti, není-li dále stanoveno jinak. Oddělením regulace přenosu od regulace obsahu nejsou dotčeny vazby, které mezi nimi existují, zejména pro zaručení mediální plurality, kulturní rozmanitosti a ochrany spotřebitele.

   (3) Tímto zákonem nejsou dotčeny předpisy na ochranu hospodářské soutěže.

   § 2

   Vymezení pojmů

   Pro účely tohoto zákona se rozumí

   a) účastníkem každý, kdo uzavřel s podnikatelem poskytujícím veřejně dostupné služby elektronických komunikací smlouvu na poskytování těchto služeb,

   b) uživatelem každý, kdo využívá nebo žádá veřejně dostupnou službu elektronických komunikací, ….

   g) přiřazenými prostředky přiřazené služby, prostředky fyzické infrastruktury a jiná zařízení nebo prvky související se sítí elektronických komunikací nebo službou elektronických komunikací, které umožňují nebo podporují poskytování služeb prostřednictvím této sítě nebo služby nebo jsou toho schopny, a zahrnují mimo jiné budovy nebo vstupy do budov, kabelové rozvody v budovách, antény, věže a jiné podpůrné konstrukce, kabelovody, potrubí, stožáry, vstupní šachty a rozvodné skříně …

    

   Zákon č. 127/2005 Sb.

   Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)

   Díl 5

   Oprávnění k využívání cizích nemovitostí

   § 104

   (1) Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť, který podle § 8 odst. 2 oznámil podnikání, je oprávněn v souladu s podmínkami stanovenými v rozhodnutí vydaném podle zvláštního právního předpisu43) a za splnění dále stanovených podmínek zřizovat a provozovat na cizím pozemku nebo v něm

   a) nadzemní nebo podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, včetně jejich opěrných bodů nadzemního nebo vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení, telefonní budky a přípojná komunikační vedení veřejné komunikační sítě, přetínat tyto pozemky vodiči a zřizovat v nich vedení veřejné komunikační sítě, jakož i související elektrické přípojky,

   b) anténní stožáry včetně antén rádiových zařízení veřejné komunikační sítě, související elektronická komunikační zařízení veřejné komunikační sítě a související elektrické přípojky,

   c) anténní stožáry včetně antén rádiových směrových spojů veřejné komunikační sítě, související elektronická komunikační zařízení veřejné komunikační sítě a související elektrické přípojky.

   (2) Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť, který podle § 8 odst. 2 oznámil podnikání, je oprávněn za splnění dále stanovených podmínek zřizovat a provozovat na cizí stavbě nebo v ní

   a) vnitřní komunikační vedení veřejné komunikační sítě včetně koncových bodů veřejné komunikační sítě a souvisejících rozvaděčů, veřejné telefonní automaty a přípojná komunikační vedení veřejné komunikační sítě, jakož i související elektrické přípojky,

   b) anténní stožáry nebo anténní nosiče včetně antén rádiových zařízení veřejné komunikační sítě a jejich přípojných komunikačních vedení, související elektronická komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, připojení na vnitřní elektrické rozvody a související elektrické přípojky,

   c) anténní stožáry nebo anténní nosiče včetně antén rádiových směrových spojů veřejné komunikační sítě a jejich přípojných komunikačních vedení, související elektronická komunikační zařízení veřejné komunikační sítě, připojení na vnitřní elektrické rozvody a související elektrické přípojky.

    

   (3) Pro zajištění výkonu oprávnění uvedených v odstavcích 1 a 2 uzavře podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť s vlastníkem dotčené nemovitosti písemnou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k části dotčené nemovitosti za jednorázovou náhradu a po ukončení výstavby a zaměření polohy vedení smlouvu o zřízení služebnosti ke skutečně dotčené části nemovitosti. Na návrh podnikatele zajišťujícího veřejnou komunikační síť je možno k zajištění výkonu oprávnění uvedených v odstavcích 1 a 2 s vlastníkem dotčené nemovitosti uzavřít i jinou písemnou smlouvu. K výkonu oprávnění podle odstavce 2 písm. a) postačuje k umístění vnitřních komunikačních vedení a komunikačních zařízení písemný souhlas vlastníka nemovitosti. Maximální výše jednorázové náhrady za zřízení služebnosti se stanoví podle zákona upravujícího oceňování majetku

   Reakce
  • #9560
    lojza
   Guest

   Přijde mi to na rozdvojenou osobnost. Míla alias Karel versus Milena M. alias  Millimli si tady povídají ohledně rozvodů kabelové tv.

   Neznám případ, kdy by “kabelovka” využívala stávající rozvod STA!!

    

   Reakce
  • #9608

   Pokud došlo ke zřízení věcného břemene umístění a vedení elektronického telekomunikačního zařízení před rokem 2000, tedy jak uvádíte v roce 1999, bude se zřízení věcného břemene řídit zákonem 110/1964 Sb. o telekomunikacích v platném znění a nikoliv zákonem 127/2000 Sb.. Takové břemeno přechází na nového vlastníka resp. na SVJ z původního vlastníka BD. Doporučuji Vám jednat s provozovatelem zařízení o nových podmínkách užívání Vašich společných prostor. Pokud se nedohodnete, máte možnost dát návrh k soudu na zrušení věcného břemene případně návrh na příslušný stavební úřad, který může v součinnosti s Českým telekomunikačním úřadem upravit podmínky umístění telekomunikačního zařízení. V každém případě se jedná o právně složitou záležitost, kde Vám doporučujeme nechat se právně zastoupit advokátem.

   Reakce
Zobrazujeme 4 reakce
V reakci na: kabelová televize a věcné břemeno

Pravidla diskuzního fóra naleznete zde.
Your account can't use Advanced BBCodes, they will be stripped before saving.

Informace o vás:
Cancel

Log in with your credentials

Forgot your details?