Odpověď na: Přeplatek za energie, kauce a stržení oprav

Úvod Fóra Všechny kategorie Byt Přeplatek za energie, kauce a stržení oprav Odpověď na: Přeplatek za energie, kauce a stržení oprav

#26565
Ladislav Laker
Host

Jano, napsala jste: “… si pronajimatel z preplatku odecetl i uklid bytu, opravy a zpusobene skody”.

Podle § 2257 občanského zákoníku platí, že nájemce provádí a hradí údržbu a běžné opravy.  Podle  § 2267 platí, že neodstraní-li nájemce poškození nebo vadu způsobené okolnostmi, za které odpovídá, odstraní je na náklady nájemce pronajímatel.

Je tedy potřebné rozlišit co spadá pod údržbu, drobné opravy, poškození a vady bytu. Jestliže jste odevzdala byt s takovými vadami, pak pronajímatel může oprávněně požadovat úhradu účelně vyynaložených nákladů, které vynaložil po odevzdání bytu na uvedení bytu do bezvadného stavu.

Vzájemné započtení pohledávek je běžný a jednoduchý způsob vypořádání vzájemných závazků. Ovšem judikatura je konstantní v tom, že se musí jednat o pohledávky o jejichž existenci a výši částek není mezi stranami sporu. Pohledávky nejisté a neurčité nejsou způsobilé k započtení.

K tomu viz rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu sp. zn. 31 Cdo 684/2020, ze dne 9. 9. 2020.

Prakticky to znamená, že bez Vašeho souhlasu nelze takové započtení provést. Jestliže nesouhlasíte s výší započtené částky, pak pronajímatel Vám musí vyplatit celý přeplatek z vyúčtování služeb. Svůj požadavek na náhradu škody bude uplatňovat samostatně. Při tom bude povinen tvrdit a prokazovat jakou škodu na zařízení a vybavení bytu musel odstranit, kolik ho to stálo, a posoudí se také zda náklad vynaložený na odstranění škod byl účinně vynaloženým nákladem (např. zda nedošlo k předražení prací).

Poznámka: Zákon nezná pojem “kauce” v souvislosti s nájemním bydlením.