Odpověď na: Délka výpovědní doby nájemní smlouvy

Úvod Fóra Všechny kategorie Byt Délka výpovědní doby nájemní smlouvy Odpověď na: Délka výpovědní doby nájemní smlouvy

#26179
Ladislav Laker
Host

Sylvie,

pokus o odpověď mku03375 je nesprávný. Cituje ustanovení zákona které se týká pouze změny v osobě vlastníka pronajatého bytu. Tazatelka se však nezmínila o tom že by snad došlo ke změně pronajímatele.

Pro Vaše právní postavení jsou rozhodující jiná ustanovení občanského zákoníku.

Podle § 2229 platí, že nájem ujednaný na dobu určitou může každá ze stran vypovědět jen v případě, že ve smlouvě byly zároveň ujednány důvody výpovědi a výpovědní doba. Z uvedeného plyne, že oboustranně ujednaná výpovědní doba 1 měsíc je ujednána platně, je-li toto ujednání obsaženo ve Vaší nájemní smlouvě.

Zákonná lhůta 3 měsíce, o které se zmiňujete, by se použila pouze v případě kdy nájemní smlouva neobsahuje žádné ujednání o předčasném skončení nájmu sjednaného na dobu určitou. Vaše smlouva však takové ustanovení obsahuje. Má tedy nepochybně přednost před zákonnou úpravou.

Pro úplnost dodávám, že práva nájemce jako slabší strany závazkového vztahu jsou zajištěna ustanovením § 2239. Podle tohoto ustanovení platí, že se nepřihlíží k ujednání ukládajícímu nájemci povinnost, která je vzhledem k okolnostem zjevně nepřiměřená. Povinnost vyklidit byt v jednoměsíční lhůtě se mi ovšem nejeví jako zjevně nepřiměřená, zejména s přihlédnutím k tomu že i nájemce má smluvně garantováno stejné právo: může nájem kdykoliv ukončit jednostrannou výpovědí v jednoměsíční lhůtě.

Práva a povinnosti z nájemní smlouvy dopadají na oba účastníky stejně. Bylo by tedy nemravné těžit z obsahu smlouvy pro svou osobu po celou dobu nájmu, avšak dovolat se zákonné úpravy jakmile by smlouvu měl dodržet nájemce. Právo není jednosměrná ulice.

Cookie Consent with Real Cookie Banner