Odpověď na: Najom na dobu určitú a jeho ukončenie

Úvod Fóra Všechny kategorie Byt Najom na dobu určitú a jeho ukončenie Odpověď na: Najom na dobu určitú a jeho ukončenie

#26125
Erika
Host

Dobrý deň pán Laker, upresňujem údaje: vyúčtovanie za rok 2019 prenajímateľ predložil nájomcovi dňa 24.02.2021. Nájomca vzniesol námietku 25.02.2021. Do dnešného dňa nie je vyúčtovanie ukončené. Z akého dôvodu, si dovoľujem popísať nižšie. Vyúčtovanie bolo dohodnuté v nájomnej zmluve v rozsahu:1. voda T+S, kúrenie-táto položka bola zúčtovaná z ročnej spotreby na základe kópie riadneho podkladu s tým, že z ročnej spotreby sa účtoval mesačný priemer x 10 mesiacov (NZ od 1.3.2019), nakoľko na začiatku NZ nebol urobený zo strany prenajímateľa odpis meračov. S týmto postupom nájomca súhlasí, z dôvodu, že nie je možné presne určiť stavy meračov na začiatku nájmu. 2. Vyúčtovanie energií za byt elektrina + plyn je doriešené na základe predložených faktúr a z celkovej spotreby alikvotná časť za 10 mesiacov nájmu. 3. Vyúčtovanie služieb spojených s užívaním bytu a dohodnutých v NZ konkrétne: elektrina SP, vývoz odpadu, údržba a servis výťahu, pravidelné upratovanie SP a umývanie okien SP bolo dohodnuté NZ. Náklady za služby spojené s bytom, ktoré vyčíslil prenajímateľ, nie je schopný do dnešného dňa predložiť riadne kópie podkladov a vychádza iba z jeho ročného predpisu od SVJ, ktorý chcel zúčtovať predpis z roku 2020 a nie 2019. Prenajímateľ tvrdí, že nemá k dispozícií nájomcom požadované podklady a posiela len nejaké tabuľky. Snažíme sa spoločne dospieť k ukončeniu vyúčtovania, ale bez riadnych podkladov sa nedá presne určiť výsledok. Ale už teraz je jasné, že prenajímateľ si nárokoval celkový nedoplatok a pri tom bude z uhradených záloh preplatok. Oboznámili sme sa so Zákonom 67/2013 Sb. a vieme aj to, že ak nepredloží prenajímateľ riadne podklady, tak nájomca nie je povinný uhradiť náklady, ale prenajímateľ v tom prípade, nie je ochotný vydať zadržiavaný preplatok. Touto cestou však nejdeme a chceme len dospieť k skutočných nákladom, ktoré majú byť podľa NZ, užívania a Zákona účtované. Nehovoriac o tom, že vyúčtovanie je robené len formou tabuliek a zaslania nekompletných podkladov. Budeme požadovať, aby vyúčtovanie bolo zhotovené vo forme tak, že prenajímateľ účtuje nájomcovi a presný rozpis jednotlivých úhrad na predmet nájmu. To však je možné dokončiť po doriešení vznesených námietok. Mrzí ma, že prenajímateľ, napriek predloženiu zlého vyúčtovania, sa stále stavia do pozície, ako by mal škodovať. Pri tom o nič iné nám nejde, len aby predložil riadne podklady, na základe ktorých sa dajú presne určiť náklady tak, aby mal pokryté všetky náklady, ktoré prináležia uhradiť nájomcovi z NZ a platného zákona. Nájomný vzťah je obojstranný, čiže nemá škodovať ani nájomca. Ďakujem Vám vopred za odpoveď ohľadne zákonné pokuty za prodlení. Rok 2020 a 2021 (1-2/2021) ešte riešime, ale tam je lehote do 30.04.2021.

Cookie Consent with Real Cookie Banner