Odpověď na: Najom na dobu určitú a jeho ukončenie

Úvod Fóra Všechny kategorie Byt Najom na dobu určitú a jeho ukončenie Odpověď na: Najom na dobu určitú a jeho ukončenie

#25989
Ladislav Laker
Host

Eriko,

Vámi zmíněné ustanovení § 2230 se na pronájem bytu nepoužije. Postupuje se podle speciálního § 2285. Podle § 2285 platí, že okračuje-li nájemce v užívání bytu po dobu alespoň tří měsíců po dni, kdy měl nájem bytu skončit, a pronajímatel nevyzve v této době nájemce, aby byt opustil, platí, že je nájem znovu ujednán na tutéž dobu, na jakou byl ujednán dříve, nejvýše ale na dobu dvou let; to neplatí, ujednají-li si strany něco jiného.

Z uvedeného plyne, že nájem byl znovu ujednán, a to na dobu 13 měsíců (od 1.4.2020 do 30.4.2021). 

Nový běh nájmu (novace nájemní smlouvy) znamená, že se postupuje podle původní nájemní smlouvy; ta obsahuje výslovný odkaz na § 2287. Podle tohoto ustanovení platí, že nájemce může vypovědět nájem na dobu určitou, změní-li se okolnosti, z nichž strany při vzniku závazku ze smlouvy o nájmu zřejmě vycházely, do té míry, že po nájemci nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval.  Pro takový případ byla ve smlouvě  sjednána výpovědní doba dvouměsíční.

Z uvedeného plyne, že chcete-li ukončit nájem předčasně (výpovědí z Vaší strany), jste povinna pronajímateli tvrdit a prokazovat, že se podstatně změnily okolnosti, ze kterých jste (pronajímatel i Vy) vycházeli při sjednávání nájemní smlouvy. Předpokládám, že nejste schopna prokázat že by se změnily okolnosti; proto pronajímatel není povinen akceptovat Vaši výpověď. Nedojde-li k dohodě, nájem skončí dnem 30.4.2021.

Pro úplnost uvádím: Pokud by snad pronajmatel uznal Vaše výpovědní důvody, které jste uvedla ve výpovědi ze dne 14.2.2021, pak nájem skončí s koncem sjednané výpovědní lhůty – tedy také dne 30.4.2021.

Jistotu (kauci) samozřejmě bude pronajímatel zadržovat až do doby skončení nájmu. Z jistoty si může započíst (tedy odečíst) případný dluh nájemce na nájemném a na dalších platbách (úhrada služeb, náhrada škody způsobené nájemcem na vybavení bytu, atd.).

Pro skončení nájmu je bezvýznamné zda vyúčtování doručené pronajímatelem je bezchybné, nebo je vadné. Vyúčtování služeb se řídí zákonem č. 67/2013 Sb..

Cookie Consent with Real Cookie Banner