​Žaloby na členy výboru SVJ – reálná situace, nebo zbytečné strašení?

Členové výboru SVJ se stávají ohroženým druhem. Čeká vás převzetí odpovědnosti, která zpravidla není náležitě finančně vykompenzována a časová vytíženost. K tomu ještě nyní zřejmě musíte připočítat možnost, že vás někdo ze sousedů zažaluje.

Žaloba má oporu v občanském zákoníku

V současné době narůstá počet případů, kdy členové SVJ nebo bytových družstev nespokojení s fungováním uvnitř společenství chtějí řešit problémy soudní cestou a nalézt viníka. Často se totiž domnívají, že výbor či představenstvo nepracuje spolehlivě, dostatečně profesionálně a kvůli tomu vznikají společenství, a tedy i jeho členům, zbytečné náklady. „Je třeba uvést, že s takovou žalobu mohou členové SVJ uspět. Nový občanský zákoník, který nabyl účinnosti 1. ledna 2014, totiž zakotvil odpovědnost členů volených orgánů právnických osob za škodu způsobenou při výkonu jejich funkce,“ upozorňuje právník Mgr. Jan Eisenreich z portálu svjpravnik.cz a pokračuje: „Občanský zákoník doslovně v § 159 uvádí, že kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřenými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.“

Zákon staví členy výboru do pozice vedení akciové společnosti

Člen výboru nebo představenstva tedy přijetím funkce přebírá odpovědnost za to, že při výkonu funkce bude jednat dostatečně profesionálně a v zájmu SVJ či družstva. Nelze to ovšem chápat tak, že musí být odborníkem ve všech otázkách, se kterými se během své činnosti setká. To ostatně ani není možné. Je ale důležité, aby si byl vědom důležitosti úkolů, které sebou výkon funkce přináší a snažil se získávat relevantní informace od odborníků dané oblasti. Zákon tak klade na členy výboru SVJ stejné požadavky jako na všechny členy volených orgánů jiných právnických osob, například na členy představenstva či dozorčí rady akciové společnosti. Což se jeví jako poměrně nešťastné, neboť funkcí ve výboru SVJ se často ujímají lidé jenom proto, že se nenajde nikdo jiný, kdo by byl ochoten funkci vykonávat, čemuž se nelze úplně divit. Pokud totiž máte funkci vykonávat dobře a svědomitě, a především v souladu se zákonným požadavkem, jedná se o práci náročnou, a to i z časového hlediska. Finanční ohodnocení tomu ale zpravidla neodpovídá. Mnohdy jsou tyto funkce vykonávány zcela zadarmo či za částky ve výši, jež vůbec nezohledňují odpovědnost, kterou na sebe lidé ve funkci berou. Jak dokládají mnohé právní praxe, osoby, které se funkce ujmou, si mnohdy vůbec neuvědomují, co vše sebou výkon funkce přináší.

Čtěte také:  Co všechno obsahují dobře sepsané stanovy

Členové výboru se své odpovědnosti nezprostí

V této souvislosti je také vhodné uvést, že odpovědnosti se členové výboru nemohou zprostit například tím, že si najmou na plnění úkolů profesionálního správce nebo se „vzdají“ své odpovědnosti ve smlouvě uzavřené se společenstvím. Mylnou představou je i skutečnost, že zánikem členství ve výboru odpovědnost za škodu zanikne.

Nejste si rozhodnutím jisti? Konzultujte!

Podle právníků tak lze jednoznačně doporučit, aby prvním krokem, který nově zvolený výbor učiní, byla kontrola fungování a činnosti předešlého výboru. Zároveň je důležité veškeré záležitosti, se kterými si nejsou členové výboru schopni poradit sami, konzultovat s příslušnými odborníky.

9 komentářů
 1. Novakova 4 týdny ago

  V nasem dome SVJ uz 3roky neudelali schuzi, neinformuji nas kolik penez je ve fondu.Dum potrebuje vymalovat po zatekajici strese.Nikdo se k tomu nema.

 2. Anna 4 týdny ago

  výbor družstev a celku by se měl změnit na postupy pod vysokou kontrolou státu a dozoru,protože pracují s miliony od občanů,které většinou celky poškozují protiprávně a ze msty.

 3. Anna 4 týdny ago

  člen by měl mít menší odpovědnost než celek družstva a jeho vstup by měl vždy zůstat potvrzen od kdy do kdy , celek družsta rovněž , komise,kontroly,výbory atd.Nikdy by po odstupu od družstva člen neměl nést odpovědnost celku družstva a přicházet o veškerý majetek , protože s miliony nenakládá a mnohdy nemůže , ani s bytem a družstvo celek na jednotlivce dělají podvody, kradou odkoupené byty členu, vyhazují ho s členských práv,přepisují vyplacený byt a pozemek družstvu spět na Kat.atp.Předešlé zákony odpovědnosti byly rozumější než 2014,lidé přicházejí o byty i peníze, blokují výpovědi s družstva pro nedodržení smluvních ujednání celky proti členu a berou jim dědická práva a to je zlodějina.

 4. Anna 4 týdny ago

  Poškození člena družstvem a vyhozením z celku , bytu , vykradení bytu by se měla kompenzovat nevinnému členu – občanu , kde došlo k omylu a toto mylné jednání by měli zaplatit všechny členové a celek , kteří pro poškození jednotlivce zvedli ruce , protože do družstva se vstupuje na základě odkupu bytu k bydlení ,převodu na dítě jako posmrtný majetek s podílem pozemku a to je stav, který se zneužil 2014 tím, že družstvo neoprávněně s právníkem družstva nahlásí ze steku , že občan neplatí byt , proud , nepřesvědčí se a člena nevinného vyhodí a ani se s ním nevyrovná , vykradou byt občanu řádně platícímu a byt družstvo prodá a překatastruje na sebe a pak na jiného a tak se kapsuje a dělí vedení a soudy občanu nevěří, důkazy je nezajímají – obecné soudy tomu nerozumí a pomáhají krádežím , justice dělá chyby neznalostí družstevních a občanských zákonů či paskvilů v zákonech.Měl by majetkové věci řešit Krajské soudy II stup.majetkové soudy, větší kontroly katastrů a zápisů.Kdo má kupní podmínky a listiny , neměl by se občan přehlížet soudem a vypovídat, měl by dostat právníka na náklady vedení družstva zamezili by se krádeže bytů, vykrádání členů i osobních věcí atp.Je to má zkušenost ze života a vím o čem mluvím..Anna

 5. Josef 4 týdny ago

  Vážení, a kdo si vymyslel, že musí být nějaké SVJ ? Mnohdy ho vlastníci nemovistostí ani nepotřebují , ale musí ze zákona vzniknout a tudíž i s volenými orgány, buď předsedou SVJ, či výborem SVJ. K tomu povinnost zpracování a registrace stanov, konání shromáždění vlastníků SVJ ( min. 1x ročně ke schválení hospodaření SVJ ), povinnost oznámit skutečného vlastníka a samozřejmě další “tahání peněz” z takto vzniklého SVJ ( úhrady za účast notáře při přijetí stanov a jejich případných změn, doplnění apod., poplatky za návrhy do rejstříku SVJ k příslušnému soudu apod. ( mimochodem zpočátku byly tyto poplatky u SVJ osvobozeny ). Samozřejmě, že musí podat i daňové přiznání právnické osoby, včetně výkazu zisku a ztrát a rozvahu ve zkráceném rozsahu.Takže vážení vůbec se nedivme, že to nechce nikdo dělat a ještě brát na sebe riziko, které je s tím spojené. Nejlepší bude se na vše vykašlat a ať si ti “chytří” co SVJ vymysleli dělají sami. Nikdo přeci není povinen jakoukoliv funkci přijmout . Stejně se z pohledu SVJ většinou jedná pouze o hospodaření se společným majetkem, nemovitosti jsou v osobních vlastnictvích fyzických, či právnických osob ( a do těch SVJ nic není ). A co se týká Vámi popisovaných možných žalob, tak se už vůbec nelze divit, že to nikdo nechce dělat, a v případě, že se nechá zvolit, tak to aby byl “právníkem, ekonomem, a já nevím čím vším ještě ” a kdyby náhodou něco byť z neznalosti ( člověk nemůže logicky znát vše ) zanedbal, tak aby se strachoval, že ho nějaký “pan chytrý” zažaluje. Takže asi tak k Vašemu článku..

 6. Pekan 4 týdny ago

  Bohužel se asi v každém SVJ najdou tací, co neumí nic jiného, než šlapat výboru na paty. Aby ale něco pozitivního udělali, to už ne. Ať si to zkusí, být ve výboru.

 7. rost 4 týdny ago

  Pekane, a kde je dovolání a dohled nad rozhodováním a chováním výboru??? Většině je to jedno a zvednou ruku pro všechno a výbor je pak takový malý stát ve státě.

  • ČendaČendovič 4 týdny ago

   Statutární orgán plní pouze to, co si odhlasí shromáždění. Pokud máte problém s výborem, odsouhlaste si kontrolní komisi. Nebo můžete na schůzi podat návrh na změnu statutáru a vezměte to sám. Pak pojede všechno jako po másle a hospodaření už nemůže být křišťálovější.

 8. Miroslav 2 týdny ago

  Už od roku 2004 sa zaoberám správou nehnuteľností formou SVB. Na Slovensku SVB je združenie občanov vlastniacich dom formou právnickej neziskovej organizácie, kde ich zastupuje navonok predseda. SVB ako také nemá majetok a ani rozhodovaciu právomoc, majiteľom aj rozhodujúcim organom sú vlastníci čiže zhromaždenie. Predseda sám je zodpovedný ako vlastník, no musí akceptovať rozhodnutie väčšiny a teda nieje ten kto rozhoduje. Za to že nieje dostatok financii či je bordel v dome nezodpovedá predseda ale všetci vlastníci ako celok a podielajú sa na pokutách či nákladoch. Predseda sa môže aj rozkrájať a byť vysokoškolsky vzdelaný s niekoľkými certifikátmi facility managementu no nemôže si dovoliť rozhodnúť inak ako zhromaždenie. Každý vlastník má právo v prípade, že je prehlasovaný alebo je v dome niečo čo je v rozpore s legislatívou, a často jedinou možnosťou k náprave, obrátiť sa na súd nakoľko štátne organy. ktoré majú byť nápomocné, sú často zbytočne pri riešení či už požiarnej prevencie či občianskeho spolunažívania. Hádzať zodpovednosť na predsedu ktorý nemá “široké lakte” je skôr o tom nájsť vinníka a viviniť skutočný zdroj problému. Z právneho hľadiska ani nieje možne zažalovať SVB ako právnickú osobu jedine jednotlivých vlastníkov… Podobne je to napríklad v inštitúte konečného užívateľa výhod kde pri právnickej osobe to je často štatutár ale nikdy nie predseda SVB (jedine ak vlastní 25percent domu čo je málokedy !!! o tom že byť predsedom je boj a niekedy hrozí i fyzické napadnutie pri zabezpečovaní hoc i poriadku na základe zákona o požiarnej prevencii je realita …

Leave a reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Log in with your credentials

Forgot your details?